ایجاد صلاحیت برای همه کارکنان در شرکتها وسازمانها به لحاظ هماهنگی با واحدHSE از دیگر اهداف ما میباشد

تماس با ما

آموزشگاه ندا گستر

با رشد روزافزون صنایع و افزایش حوادث ، مصمم شدیم با آموزشهای کاربردی HSE فرهنگ ایمنی را بصورت علمی آموزش دهیم تا با تربیت نیروهای حرفه ای، باعث کاهش حوادث در صنایع گوناگون باشیم . با این نگاه یکی از روش های تحقق اهداف خود را تاسیس آموزشگاه نداگستر تحت وابسته به سازمان فنی و حرفه ای کشور دانستیم که نتنها ارائه دهنده دانش در رشته های مورد تقاضای شغلی میباشد بلکه توجه اکید در کسب مهارتهای فنی دارد . ما نیز با آشنایی نسبت به این نیاز در جامعه که هر روز به دلیل حوادث حین کار چه بصورت طبیعی و یا انسان ساخت ، ضرورت این دانش و مهارت بیش از پیش احساس میشود ، با کمک اساتید با تجربه ، همت گماردیم

ایجاد اشتغال یکی دیگر از اهاف ما با معرفی کارآموزان موفق به کسب مدرک مهارت های شغل افسر HSE از سازمان فنی وحرفه ای ،به پروژه ها  میباشد .

ایجاد صلاحیت برای همه کارکنان در شرکتها وسازمانها به لحاظ هماهنگی با واحدHSE از دیگر اهداف ما میباشد .

ارائه مدرک معتبر برای فعالین عرصه HSE که تجربه کاری در این شغل را دارا میباشند اما مدرک معتبر ندارند خود روشی جهت ادامه خدمت ایشان به جامعه میباشد که بدین وسیله به لحاظ قانونی نیز نسبت به صلاحیت همکاری ایشان از نظر وزارت کار مشکلی نداشته باشند .

ارتباطات مستقیم

از آن رو که معتبرترین مدرک اشتغال در ایران توسط سازمان فنی وحرفه ای کشور،وابسته به وزارت تعاون،کار واموراجتماعی و گویای مهارت شغلی میباشد و در هماهنگی با سازمان بین المللی کار (ILO) دارای کد ISCO نیز میباشد ،استانداردهای HSE را با کمک دفتر برنامه ریزی سازمان تدوین و به ثبت رساندیم