گواهینامه های با استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشور

بیشتر بدانیم

جدید ترین دوره های آموزشی

 گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر میشود

  • بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) شایستگی
  • بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) شایستگی
  • افسر HSE شغل
  • مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت (HSE-MS) شایستگی
  • رعایت الزامات سلامت ، بهداشت و ایمنی در محیط برق   شایستگی
  • ارزیاب ریسک و بهداشت شغلی شایستگی
  • بازرس ایمنی ساختمان  شغل
  • مربی حفاظت وایمنی    شغل
گواهی حضور ندا گستر

ارتباطات مستقیم

از آن رو که معتبرترین مدرک اشتغال در ایران توسط سازمان فنی وحرفه ای کشور،وابسته به وزارت تعاون،کار واموراجتماعی و گویای مهارت شغلی میباشد و در هماهنگی با سازمان بین المللی کار (ILO) دارای کد ISCO نیز میباشد ،استانداردهای HSE را با کمک دفتر برنامه ریزی سازمان تدوین و به ثبت رساندیم