آموزشهای با گواهینامه حضور در دوره با حضور مربیان با سابقه

فرم ثبت نام

جدید ترین دوره های آموزشی

آموزشهای متنوع و کاربردی برای کارکنان جهت ،هماهنگی با تیم HSE و مدیریت بحران

 • ایمنی کار در ارتفاع ( تئوری } یکروزه
 • ایمنی کار در ارتفاع ( تئوری – عملی} دو روزه
 • ایمنی کار در فضای بسته
 • ایمنی گودبرداری (Confined Space Safety)
 • ایمنی مخازن
 • ایمنی در انبار داری
 • ایمنی اطفا حریق با کپسولهای دستی
 • کمکهای اولیه
 • ایمنی در داربست بندی
 • ایمنی برق
 • ایمنی در جوشکاری و برشکاری
 • گزارش نویسی
 • وظایف سرپرستان HSE
 • ارتقا فرهنگ ایمنی سازمان HSE culture
 • ارگونومی عمومی و صنعتی Ergonomics
 • ایمنی کار با مواد شیمیایی وMSDS مواد
 • مدیریت بحران و واگنش در شرایط اضطراری
 • پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی (HSE-MS)
 • ایمنی در جابجایی بار Rigging & Slinging Safety
 • ایمنی عمومی برای کارگاه
 • مدیریت پسماندهای خطرناک
 • بهداشت حرفه ای
 • ریشه یابی و تحقیق رویداد
 • BOWTIE
 • ارزیابی ریسک Risk Assessment
 • کنترل و مدیریت پروانه های کار Permit to Work
 • ایمنی جرثقیل ها   Crane Safety
 • مدیریت پیمانکاران Contractor HSE management based on OGP standard
 • FMEA
 • JSA
 • Safe isolation of plant & equipment (Lockout & Tag out)
 • رانندگی تدافعی
 • کار با دستگاههای تست گاز
 • کار با دستگاههای SCBA
 • گوشزدهای ایمنی TBM
گواهی حضور ندا گستر

ارتباطات مستقیم

از آن رو که معتبرترین مدرک اشتغال در ایران توسط سازمان فنی وحرفه ای کشور،وابسته به وزارت تعاون،کار واموراجتماعی و گویای مهارت شغلی میباشد و در هماهنگی با سازمان بین المللی کار (ILO) دارای کد ISCO نیز میباشد ،استانداردهای HSE را با کمک دفتر برنامه ریزی سازمان تدوین و به ثبت رساندیم