انواع خطاهای انسانی

By |2018-10-17T12:34:06+00:00دسامبر 6th, 2015|Architecture, Construction, Marketing|

انواع خطاهای انسانی خطاهاي انساني : به ۱۰ نوع اصلي تقسيم مي شوند : ۱- بي توجهي يا فراموشكاري : وقتي تمركز نداريم ، بعضي چيزها را فراموش مي كنيم. ۲- خطاهای انسانی ناشي از درك اشتباه : گاهي قبل از درك كامل شرايط محيطي فوری نتيجه گيري مي كنيم. ۳- خطاهای انسانی ناشی