انواع خطاهای انسانی

خطاهاي انساني : به ۱۰ نوع اصلي تقسيم مي شوند :

۱- بي توجهي يا فراموشكاري :
وقتي تمركز نداريم ، بعضي چيزها را فراموش مي كنيم.

۲- خطاهای انسانی ناشي از درك اشتباه :
گاهي قبل از درك كامل شرايط محيطي فوری نتيجه گيري مي كنيم.

۳- خطاهای انسانی ناشی از شناسايي :
گاهي در خصوص يك موقعيت، اشتباه قضاوت مي كنيم ‌چون يا آن را خيلي سريع از نظر مي گذرانيم و يا آن موقعيت به قدری از ما دور است كه نمي توانيم آن را به وضوح تشخيص دهيم.

۴- خطاهای انسانی ناشي از بي تجربه بودن:
گاهي به دليل نبود تجربه، اشتباه مي كنيم.

۵- خطاهای انسانی ناشي از بي تفاوتي به قوانين:
گاهي در برخي شرايط، رعايت قوانين را غير ضروري مي دانيم.

۶- خطاي غير عمد :
گاهي به دليل حواس پرتي و بي آن كه متوجه باشيم، اشتباه مي كنيم.

۷- خطاي ناشي از كندي :
گاهي به دليل تاخير در قضاوت، ‌كارها را به كندي انجام مي دهيم و در نتيجه عكس العمل مناسب نداريم و اشتباه اتفاق مي افتد.

۸- خطاي ناشي از فقدان استاندارد :
بعضي از خطاها به دليل فقدان دستورالعمل و استانداردهاي مناسب كاري موجود اتفاق مي افتد .( استاندارد ۱۷۰۲۵ ویژه آزمایشگاه / استاندارد ۱۰۰۱۲ کالیبراسیون )

۹- خطاي غير منتظره :
گاهي خطاها زماني رخ مي دهند كه تجهيزات، مطابق انتظار كار نمي كنند ولي علائم آن را تشخيص نمي دهيم.

۱۰- خطاي عمدي :
ممكن است فردي عمداً اشتباه كند تا ضرري به سازمان خود وارد كرده باشد. (سوء تفاهمات شخصي).

🌲در مجموع هر چند اشتباهات به دلايل مختلفي اتفاق مي افتند ولي اغلب آنها قابل پيشگيري هستند