نکات ایمني در هنگام كار با كپسول های اكسیژن مخصوصا دربیمارستان ودرمانگاه ها

1⃣ شيرها را آهسته باز و بسته كنيد. بازكردن سريع خصوصاً شير هاي سيلندر هاي اكسيژن منجر به خروج سريع اكسيژن در يك لحظه خواهد
شد، همچنين آنها را تا حدي بازوبسته كنيد كه جريان گاز قطع شود و فشارj بي مورد وارد نكنيد.
-2⃣ در هنگام باز كردن شير كپسول اكسيژن دقت شود كه فشارسنج )گيج فشار( پشت به فرد باشد تا از خطر احتمالي شكستن مانومتر و پرتاب به
داخل چشم فرد يا افراد حاضر در اتاق جلوگيري گردد.
-3⃣ شيلنگ ، رگلاتور و بدنه سيلندر را از هر گونه آسيب ديدگي به طور منظم بازرسي كنيد.
-4⃣ هميشه تمام سيلندرها را پر فرض كنيد
-5⃣ سيلندرهاي گاز را از نور مستقيم و گرماي بيش از حد آفتاب محافظت كنيد .
6⃣ – سيلندرهاي پر و سيلندرهاي خالي را از هم جدا كنيد .
-7⃣ مواد قابل اشتعال و آتش گير را از كنار سيلندرهاي تحت فشار دور كنيد .
-8⃣ براي روان شدن شير و مهره ها ) مربوط به اكسيژن ( به هيچ عنوان از روغنكاري ، چربي و گريس استفاده نكنيد زيرا ، تماس روغن و گريس با
اكسيژن باعث انفجارمي شود .
-9⃣ هنگام مشاهده هرگونه آلودگي و چربي در اطراف شيرهاي كپسول اكسيژن سريعاً آن را برطرف كنيد
-0⃣1⃣ هنگام تخليه و بارگيري ، بالون را پرتاب نكنيد و حتي مواظب باشيد ، بالوني كه روي پاي خود ايستاده است واژگون نشده و به زمين اصابت
نكند و تا زماني كه نمي خواهيد از اكسيژن آن استفاده نمائيد ، بي جهت كلاهك حافظ شير را از سر بالون جدا نكنيد .
ضمناً هيچ موقع سيلندر
اكسيژن را بوسيله موتور سيكلت ويا وسيله نقليه مشابه آن حمل ننمائيد.
در مواقع بروز حادثه مانند انفجار و آتش سوزي به محل تجمع ايمن برويد.
-12 از ضربه زدن به شير و رگلاتور سيلندر خودداري كنيد.
-13 سيلندر گاز را به طور كامل ايستاده نگهداري كرده و به كمك تسمه يا زنجير از افتادن آنها جلوگيري كنيد.
-14 از غلتاندن سيلندر روي زمين خودداري كنيد.
-15 براي جابجايي سيلندرها از چرخ دستي مخصوص اين كار استفاده كنيد.
-16 هنگام پائين آوردن و تخليه سيلندرها از داخل ماشين ها دقت كنيد كه به سيلندرها صدمه وارد نشود.
-17 سيلندرهاي آسيب ديده ،معيوب را از كار خارج كرده و به تعميرگاه منتقل كنيد.
-18 در محل نگهداري كپسولهاي تحت فشار حتمأ كپسول آتش نشاني مناسب نصب كنيد.
-19 از تماس دست ، لباس يا دستكش آغشته به روغن يا گريس هنگام استفاده خودداري نمائيد.

جهت افزایش آگاهی دوستانتون به اشتراک بگذارید