Project Description

شرح استاندارد آموزش

افسر HSE شغلی است در حوزه بهداشت حرفه اي، ایمنی و محیط زیست، که فراگیران توانایی نظارت، اجرا و مشاوره بر اجراي صحیح روش هاي کاري ایمن در فعالیت هاي صنعتی و کارگاهی، تشخیص انواع خطر و کنترل شرایط خطرناك، ارایه انواع گزارش HSE ، توانایی برگزاري گوشزدهاي ایمنی  (Tool Box meeting) و حضور کارآمد در محیط هاي کاري را کسب کنند.

گروه شغلي

بهداشت و ايمني

كد ملي آموزش شايستگي

۳۲۵۷-۴۷-۰۰۵-۱

گواهینامه های مهارت